Нове в законодавстві

1 січня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

Законом визначаються особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив.

 До Закону України «Про оцінку земель» були внесені наступні зміни:

Так, в попередній редакції статті 23 Закону України «Про оцінку земель» було визначено, що технічна документація з бонітування ґрунтів,   економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою, а технічна документація   з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується районними радами.

З 01 січня 2019 року стаття 23 Закону України була викладена у новій редакції:

"Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок (окрім земельних ділянок сільськогосподарського призначення) затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації.

Таким чином, технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 01 січня 2019 року не потрібно затверджувати на сесії районної ради. Достатньо перейти на сайт Держгеокадасту (http://land.gov.ua), та в рубриці портал нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за кадастровим номером можливо дізнатися нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.

            Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
окремої земельної ділянки як і раніше видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Зазначений витяг можливо замовити онлайн або отримати через Центр надання адміністративних послуг.

            До Закону України «Про Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних                           часток(паїв) були внесені наступні зміни:

1) преамбулу доповнити словами "особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)";

2) у статтях 3 і 4 слова "чи районної державної адміністрації" в усіх відмінках виключити; (Стаття 3. Підстави для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)
     Підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на
місцевості)   власникам   земельних   часток   (паїв)   є рішення
відповідної сільської, селищної, міської ради.
     Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку
(пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку
(пай) в натурі (на місцевості), подають до відповідної сільської,
селищної, міської ради заяву про виділення їм земельної частки
(паю) в натурі (на місцевості). У разі подання заяв про виділення земельних часток (паїв) у
натурі (на місцевості) більшістю власників земельних часток (паїв)
у межах одного сільськогосподарського підприємства відповідна
сільська, селищна, міська рада приймає рішення про розробку
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток
(паїв). (Стаття 4. Особливості виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок єдиним масивом у спільну
власність власникам земельних часток (паїв)
     Особам, які   мають право на виділення їм у натурі (на
місцевості) двох чи більше земельних часток (паїв) із земель, що
перебувають   у   користуванні   одного   сільськогосподарського
підприємства, земельні ділянки за їх бажанням виділяються єдиним
масивом.
     Громадянам (подружжю)   та   іншим   особам, які подали до
відповідної сільської, селищної, міської ради спільну заяву чи
клопотання, підписані кожним із них, про виділення в натурі (на
місцевості) належних їм земельних часток (паїв) єдиним масивом,
виділяється одна земельна ділянка у спільну власність.

3) у статті 5 слова "та районних державних адміністрацій" виключено у всіх випадках (це повноваження сільських, селищних, міських рад
щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)

4) у статті 7 (розробка і затвердження проекту землеустрою щодо
організації території земельних часток (паїв)     Проект   землеустрою щодо організації території земельних
часток (паїв) погоджується відповідною сільською, селищною, міською радою

5) у статті 9:

Стаття 9. Розподіл земельних ділянок між власниками
               земельних часток (паїв).     Розподіл земельних     ділянок     у     межах     одного
сільськогосподарського підприємства між   власниками   земельних
часток   (паїв), які подали заяви про виділення належних їм
земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), проводиться
відповідною   сільською,   селищною,   міською   радою за місцем
розташування земельних ділянок на зборах власників земельних
часток (паїв) згідно з проектом землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв). 

9) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).

Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям)";

10) у частині третій статті 14 слова "та районні державні адміністрації" виключити (Стаття 14. Обмін земельними ділянками
     У разі   якщо власник земельної ділянки, яка знаходиться
всередині єдиного масиву, що використовується спільно власниками
земельних   ділянок   чи іншими особами для ведення товарного
сільськогосподарського     виробництва,     виявляє     бажання
використовувати належну йому земельну ділянку самостійно, він може
обміняти її на іншу земельну ділянку на межі цього або іншого
масиву.
     Обмін земельними   ділянками   здійснюється   за   згодою їх
власників відповідно до закону та посвідчується нотаріально.
     Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень
сприяють обміну земельними ділянками).

11) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Особливості використання та розпорядження землями, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства (особливо звернути на неї увагу)

У разі якщо власники земельних часток (паїв) після розподілу земельних ділянок, що підлягали паюванню, до 1 січня 2019 року не прийняли рішення про розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, що не було припинено як юридична особа, та якщо такі землі не передані у власність у порядку, визначеному законом, розподіл таких земель проводиться згідно з вимогами цієї статті за згодою більшості осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).

До державної реєстрації права власності на земельні ділянки, що залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада може надати такі земельні ділянки в оренду на строк до державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.

Передача в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського призначення, що залишилися у колективній власності, здійснюється з урахуванням вимог, визначених частиною п’ятою статті 37-1 Земельного кодексу України.

Розподіл між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, має бути здійснений до 1 січня 2025 року.

У разі якщо до 1 січня 2025 року протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між особами, визначеними абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що суб’єкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю, а зазначені землі (крім невитребуваних часток (паїв) і сформованих за їх рахунок земельних ділянок, а також нерозподілених земельних ділянок) передаються у комунальну власність в порядку визнання майна безхазяйним".

 

До Земельного кодексу до статті 186 частини 5 внесені наступні зміни:

 слова "(у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів)" виключити. Таким чином, проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються лише відповідною місцевою радою.

у розділі X"Перехідні положення":15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21цього розділу або передані до комунальної власності відповідно до статті 14-1 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21. Установити, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні" землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності".

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122цього Кодексу.

У разі, коли дозвіл на розробку проектів землеустрою було надано райдержадміністрацією, але до 31.12.2018 року не було затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації, відповідне затвердження здійснюється місцевою радою (сесійно) за місцем розташування земельної ділянки.

  • Ban Pr
  • Ban Urad
  • Ban Vr
  • Ban Don

© 2019  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
(06244) 4-14-37
vrga@volnov.dc.ukrtel.net